flickr logo facebook logo

Een whiskyclub voor genieters

Whiskyclub The Malt Mates geeft ons de mogelijkheid om binnen een gestructureerd kader, met whiskyliefhebbers te genieten van de door het bestuur geselecteerde flessen.

Nadat we ons licht hadden opgestoken bij zowel FOD economie als FOD FIN Venootschappen, welke structuur of rechtsvorm voor ons het beste was, gelet op het doel wij voor ogen hadden, kregen we als antwoord dat dit slechts een bijeenkomst is van enkele vrienden die samen genieten van een goed glas.

Met het bestuur werden dan ook duidelijke afspraken gemaakt zodat deze club en haar leden zich aan de gekende afspraken kan houden!

Het volgende clubreglement werd opgesteld:

Doel:

Het doel van de club is het samenbrengen van gelijkgezinden om in de omgeving van Vosselaar om op een gezellige manier een te kunnen genieten van wat de whisk(e)ywereld ons kan bieden.

De club is verder commercieel, sociaal en politiek neutraal.

Alcohol en de wet:

De geserveerde whisky is als studiemateriaal te beschouwen en de tasting mag in geen opzicht als een op consumptie gerichte drankgelegenheid beschouwd worden. Ieder lid/deelnemer is zich bewust van de aanwezigheid van alcohol en zijn effecten en neemt zijn eigen verantwoordelijkheid door zeer gematigd te proeven van de ter studie voorgestelde whisky’s in functie van eigen fysieke mogelijkheden. Ieder lid/deelnemer verklaart zich bewust te zijn van het verbod op rijden onder invloed van alcohol en handelt als dusdanig of beter nog door het voorzien van een BOB. Als het bestuur het nodig acht, zal er (op kosten van het lid/deelnemer) een taxi gebeld worden. Wij herinneren onze leden aan het feit dat openbare dronkenschap strafbaar is volgens de besluitwet van 14 November 1939 betreffende de beteugeling op dronkenschap. Wij wensen ook duidelijk te stellen dat de club, noch haar leden/deelnemers op geen enkele manier aanspraak kan maken op een verzekering omwille van het feit dat geen enkele verzekeringsmaatschappij schade dekt in geval van intoxicatie. Er is dus geen verzekering van de club, noch voor schade aan leden/deelnemers, noch voor schade aan derden. Met andere woorden ieder lid/deelnemer is voor 100% zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke daden. Door het lid worden van deze of club of deel te nemen aan een van diens activiteiten geeft ieder lid/deelnemer aan zich bewust te zijn van de inhoud van dit reglement en dat een eventuele schadeclaim aan de club of het bestuur als nietig mag beschouwd worden. Noch de club , noch het bestuur, noch andere leden kunnen aansprakelijk gesteld worden . Iedere deelname aan een activiteit is op eigen risico. Ieder lid/deelnemer verklaart zich hier mee akkoord bij inschrijving . Het reglement zal ook steeds ter inzage liggen op iedere club-activiteit.

Verantwoordelijkheid:    

Ieder lid/deelnemer draagt dus steeds zelf de verantwoordelijkheid over zijn daden als individueel persoon. Door het inschrijven op een tasting verklaart ieder lid ook dat het bestuur enkel zijn aansprakelijkheid is het effectief presteren van de geafficheerde tasting. Het vervoer van en naar -, en gebeurlijke ongevallen op eender welke activiteit, valt buiten de verantwoordelijkheid van de The Malt Mates en haar bestuur. Indien leden van de club elkander buiten de officiële activiteiten ontmoeten is dit los van de club en zal dit als dusdanig beschouwd worden. De club moedigt dit aan, maar ook hier adviseert het bestuur een verstandig en verantwoord gedrag.

Bestuur:

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een chef catering en een adviseur . Het bestuur beslist zelf over het aantal bestuursleden en hun mandaten. Bestuurlijke beslissingen kunnen enkel genomen worden op een bestuursvergadering waar meer dan de helft van het bestuur aanwezig is. Voorstellen worden aanvaard mits een meerderheidsgoedkeuring van de aanwezigen. Het bestuur heeft als doel enkel het organiseren van activiteiten die kaderen in het club-doel en de effectieve uitvoering van deze. Er zijn voor de bestuursleden geen vergoedingen voorzien. Naar verantwoordelijkheid toe staan de bestuursleden op dezelfde lijn als de leden en dragen zij de verantwoordelijkheid enkel voor zijn/haar eigen daden.

Leden:

Een lid mag zich als lid beschouwen mits het hebben van de leeftijd van 18jaar op moment van inschrijving , de betaling van het lidgeld en de aanvaarding door het bestuur. Door zijn lidmaatschap aanvaardt het lid het reglement in zijn geheel en ontslaat hij de vereniging en het bestuur van elke aansprakelijkheid uit welke hoofde ook. Met zijn lidmaatschap geeft ieder lid ook zijn engagement te kennen tot het bijdragen aan een goede clubgeest. Onzedelijk gedrag of het overtreden van de Belgische wet kan tot schrapping van het lidmaatschap leiden. Het bestuur kan steeds een maximum aantal leden bepalen of bepalen dat gedurende een periode geen nieuwe leden kunnen worden opgenomen. Momenteel bedraagt het maximale aantal leden 30 en het aantal bestuurs leden 4. Er is een lijst met aspirant-leden bij de voorzitter gekend. Deze lijst werkt puur chronologisch i.f.v het moment van inschrijving.

Lidgeld:                                                                                                                                                

Het lidmaatschap is steeds geldig voor 1 jaar, van 1Januari t.e.m. 31 december van hetzelfde jaar. Het lidgeld wordt door het bestuur bepaald in functie van de te verwachten werkingskosten. Het bedrag van het lidgeld wordt steeds voorafgaand aan het nieuwe werkingsjaar betaald aan de clubkas. Indien er plaatsen vacant zijn kan men ook lid worden in de loop van het jaar. Aan uittredende leden wordt beleefd gevraagd zich zo spoedig mogelijk bekend te maken om alzo aspirant leden tijdig te kunnen informeren. Indien leden van het afgelopen jaar hun lidmaatschap niet verlengen door het nodige te doen (het tijdig storten van het lidgeld) zal hun plaats vacant zijn voor aspirant-leden.

Materiële en financiële waarden:

Alle overschotten zowel geldelijke als materiële zullen als toevallig beschouwd worden en zullen steeds op termijn terugvloeien naar de leden in de vorm van verlaagde activiteit-inschrijvingsgelden op clubactiviteiten. Uitstappende of geschrapte leden kunnen hier in geen geval aansprak op maken. Er kan ook geen enkele schadeloosstelling geclaimd worden voor reeds betaalde lid- of inschrijvingsgelden. Puur om de werking mogelijk te maken is er steeds een onbepaald vlottend activa aanwezig. De rekeningen worden beheerd door de penningmeester en de voorzitter. Kosten gemaakt door leden of bestuursleden ten behoeve van de club kunnen mits akkoord van de bestuursleden terugbetaald worden. In de praktijk zal dit gaan om werkingsmateriaal ( glazen/beamer/ te serveren flessen/... )

Praktisch:

Ieder lid engageert er zich toe om tijdig op de geplande activiteiten in te schrijven en aanwezig te zijn. Tastings vatten normaliter aan om 20u30, wij vragen iedereen dan ook om tijdig aanwezig te zijn. Leden die om welke reden dan ook hun inschrijving voor een tasting willen herroepen en hun inschrijvingsgeld terug wensen kunnen dit door tijdig het bestuur hiervan, tenminste 1 week voor de tasting op de hoogte te brengen. Wie zijn absentie dus niet of te laat meldt dient de volledige tasting te betalen. Het voorziene hapje is als verloren beschouwd. Het aantal tastings voor een werkjaar is momenteel vastgesteld op 5. Naast de officieel aangekondigde tastings kunnen er extra activiteiten plaatsvinden in de vorm van bvb. een gezamelijke uitstap naar een whiskyfestival/tasting/... 

Dit reglement blijft van kracht op de leden en deelnemers voor de jaaroverbruggende duur van zijn lidmaatschap.

 Heb jij ook de whiskykriebels te pakken?

Wat kan je eigenlijk bij whisky serveren?

Ontdek hier de serveertips van Steven!

Ontdek onze nieuwste whisky's

Wil je weten welke laatste whisky's we hebben aangekocht voor onze ledenbar? Neem hier snel een kijkje!